ตำรา/หนังสือภาษาไทย

 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 5. บริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์
  เอเยนซี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2549. 230 หน้า
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 4. บริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์
  เอเยนซี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2547. 226 หน้า
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 3. บริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์
  เอเยนซี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2546. 244 หน้า
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 2. บริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์
  เอเยนซี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2545. 230 หน้า
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย เล่ม 1. บริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์
  เอเยนซี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2544. 180 หน้า
 • ดิษยา รัตนากร และอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. โรคมัยแอสทีเนีย กราวิส. ใน ตำราศัลยกรรมหัวใจ
  และทรวงอก บรรณาธิการ : สมบูรณ์ บุญเกษม. พ.ศ. 2538; หน้า 130-44.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. โรคติดเชื้อซิฟิลิสที่ระบบประสาท. ใน ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  บรรณาธิการ : สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. พ.ศ. 2532; หน้า 153-62.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. ปวดศีรษะฉุกเฉิน. ใน หนังสือภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ บรรณาธิการ :
  สันต์ หัตถีรัตน์ ประไพ ส. บุรี. สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย, พ.ศ. 2531; หน้า 333-8.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. หมดสติ. ใน หนังสือภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ บรรณาธิการ :
  สันต์ หัตถีรัตน์ ประไพ ส. บุรี. สำนักพิมพ์ เมดิคัล มีเดีย, พ.ศ. 2531; หน้า 62-8.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. Transient ischemic attack. ใน หนังสือ Stroke บรรณาธิการ :
  จเร ผลประเสริฐ สุรชัย เคารพธรรม กัมมันต์ พันธุมจินดา. บริษัท เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์ จำกัด, พ.ศ. 2530; หน้า 183-7.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. โรคติดเชื้อซิฟิลิสที่ระบบประสาท. ใน นิวัติ พลนิกร. ตำราโรคติดต่อ
  ทางเพศสัมพันธ์, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย, พ.ศ. 2527; หน้า 150-9.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. สมองเสื่อม. ใน อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทาง
  อายุรศาสตร์ 1, กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, พ.ศ. 2525; หน้า 186-208.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. ใน ประเสริฐ ทองเจริญ. หนังสือโรคพิษสุนัขบ้า, กรุงเทพฯ, อักษรสมัย,
  พ.ศ. 2523; หน้า 1-2 และหน้า 177-86.
 • อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และปรีดา พัวประดิษฐ์. CNS infection in adults. ใน เดชา ตันไพจิตร
  และอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ. หนังสือโรคติดเชื้อและระบาดวิทยา พ.ศ. 2520; หน้า 63-9.

 

[ back ]