อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ งามพรรณ เวชชาชีวะ


 • MB.BS(Lond), Hon.PhD(Mahidol), Hon.DMed Sci(Mahidol&Rangsit)
 • Hon.FRCP(Glasgow), FRCP, FRACP, FACP, FRCP(T)
 • มปช. มวม. ทจว. เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมประสาทวิทยาแห่งฮ่องกง สหราอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมสาธารณสุขศาสตร์แห่งออสเตรีย
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อกพอ. วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลพร้อมมิตร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัทชีวาศรมสปา หัวหิน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน
 • หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สมาชิกวุฒิสภา ๔ สมัย
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลฯพณฯอานันท์ ปันยารชุน ๑
 • นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นายกราชบัณฑิตยสถาน
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๙)
 • ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รองประธานสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ตำรา / หนังสือ ภาษาอังกฤษ ๑๘ เล่ม ภาษาไทย ๑๗ เล่ม
 • ผลงานวิจัย / บทความ ภาษาอังกฤษ ๗๗ เรื่อง ภาษาไทย ๓๕ เรื่อง