X (ชุดที่ 3) - Xray

Xray


        ในช่วง 120 ปีที่ผ่านนับตั้งแต่คอนราด เร็นท์เก็น (Conrad Roentgen) ค้นพบรังสีเอกซ์และได้มี
การนำมาประยุกต์ใช้ในการแพทย์ การถ่ายภาพด้วยรังสีนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

        ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยาเป็นภาควิชาที่ใหญ่และสำคัญเท่าเทียมกับวิชาการแพทย์ทางเวชกรรมอื่น ๆ
อาทิ ภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

        ความเจริญก้าวหน้าในการถ่ายภาพเพื่อช่วยการวินิจฉัยและศึกษาพยาธิสภาพโรค ในปัจจุบันรวมวิธี
ที่ไม่อาศัยรังสีเอกซ์ เช่น การประยุกต์ใช้แม่เหล็ก

        ผู้เขียนเคยคิดอยู่ในใจว่าจริง ๆ ภาควิชา “รังสีวิทยา” มีสามหรือสี่สาขาหลัก ได้แก่ การถ่ายภาพ
(imaging)  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (nuclear medicine)  วิทยาการมะเร็งเกี่ยวกับการฉายแสงรังสีบำบัด
(radiation oncology) และการตรวจรักษาพร้อมการใช้แสงรังสี (radiological intervention) ประวัติความเป็นมา
ของภาควิชานี้ที่เริ่มที่ศิริราชพยาบาลและวิวัฒนาการต่อมาในประเทศ  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนตั้งใจจะเรียบเรียงไว้
ให้ทราบต่อไป

        ขอจบในห้วข้อนี้ไว้ด้วยการไม่เห็นด้วยกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่นำหรือไม่โต้แย้ง
การนำเอาคำนี้ไปใช้ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม เช่นเมื่อไม่กี่ปีมานี้นักการเมืองผู้เข้ามารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข
ใช้คำ “เอกซเรย์” ไปตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเอกซเรย์ผู้ป่วยหรือสัตว์แม้แต่น้อย
ภาษาไทยถึงการวิบัติจนได้ !

 

 

[ back ]