K (ชุดที่ 2) - Kalium (Potassium)

Kalium (Potassium)
Periodic Paralysis


        คาเลียม (kalium) เป็นคำภาษาละติน มาจากชื่อพืชซาลโซลา คาลี (salsola kali) หมายถึง โพแตสเซียม
(Potassium, อ่านว่า เพอะแทสเซียม) ซึ่งเป็นธาตุลำดับที่ 19 ในตารางพีริออดิก (Periodic Table) คาบที่ 4 ค้นพบ
โดยเซอร์ฮัมฟรีย์ เดวี (Sir Humphrey Davy) นักเคมีและนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1807 โดยวิธีแยกด้วย
กระแสไฟฟ้า (electrolysis) แต่คนทั่วไปรู้จักเดวีกันดีกว่าในชื่อตะเกียงที่เขาประดิษฐ์ (Davy lamp) เมื่อ ค.ศ. 1815
ซึ่งใช้ให้แสงสว่างในเหมืองถ่านหินลึก ๆ โดยปลอดภัย

        ในธรรมชาติคาเลียมยังเป็นส่วนของแร่หลายชนิด เป็นเกลือในน้ำทะเลหรือโพแตช (Potash) ซึ่งเป็นที่มา
ของคำโพแตสเซียมในภาษาอังกฤษ  โพแตสเซียมเป็น “ธาตุด่าง” (alkali element) เช่นเดียวกับโซเดียม (sodium)
ซึ่งค้นพบโดยเดวีเช่นกัน  ทั้งสองไม่พบเป็นธาตุลอย ๆ เช่น ธาตุโลหะแต่เป็นคาไทออน (cation) ที่จับกับแอไนออน
(anion) เช่น คลอรีนเป็นเกลือคลอไรด์ (chloride)  โพแตสเซียมไอออน (K+) เป็นคาไทออนที่พบได้มากที่สุด
ในร่างกายคน โดยร้อยละ 98 ของจำนวนทั้งหมด 4,000 มิลลิโมล (mmol.) อยู่ในน้ำภายในเซลล์ (intracellular
fluid) มีอยู่เพียง 60 มิลลิโมลเท่านั้นที่อยู่นอกเซลล์ (extracellular fluid)

        ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตเป็นครั้งคราวหรือเป็นพัก ๆ (Periodic Paralysis, PP) ร่วมกับ
ระดับโพแตสเซียมในเลือดต่ำ (HypoKPP) หรือสูง (HyperKPP) หรือไม่ต่ำไม่สูง (normo KPP) อาจเกิดจาก
พันธุกรรมเป็นเหตุหรือจากโรคระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไตหรือไม่ทราบสาเหตุ

        ในช่วง 10 ปีที่ผ่านได้มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับโรคเหล่านี้มากโดยเฉพาะทางด้านพันธุกรรมและ
ประสาทชีววิทยา  ในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะอาการทางเวชกรรมเป็นหลักเพราะยังมีประโยชน์ต่อแพทย์ผู้รักษามาก
โดยเริ่มจากภาวะที่พบได้น้อยที่สุดก่อนคือ อัมพาตเป็นพัก ๆ จากระดับโพแตสเซียมในเลือดปกติ (NormoKPP)
ซึ่งเคยมีรายงานจากนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร แต่ล่าสุดจากการศึกษาอณูชีววิทยาในผู้ป่วย 230 ราย โดยแพทย์
นักวิจัยจากสาธารณรัฐเกาหลีไม่คิดว่า NormoKPP เป็นโรคจำเพาะ

        HyperKPP ส่วนใหญ่เป็นโรคเหตุพันธุกรรม มักพบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี แพทย์หญิง อินกริด แกมสตอร์พ
(Ingrid Gamstorp) กุมารแพทย์ที่เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน เป็นคนแรกที่ศึกษาผู้ป่วยโรคนี้อย่างละเอียด
เรียกชื่อโรคว่า adynamia episodica hereditaria อาการมักเกิดขึ้นเมื่อเด็กนั่งพักหลังเดินหรือวิ่ง กล้ามเนื้อหลังโคนขา
น่องและแขนอ่อนแรง  กล้ามเนื้อที่หน้ายกเว้นกล้ามเนื้อตามักจะไม่เป็น นอกจากนี้เด็กบางรายมีกล้ามเนื้อเกร็งไม่คลาย (myotonia) โดยเฉพาะถ้าโดนเย็นที่เรียก paramyotonia  ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการแบบนี้มีรายงานมาก่อนโดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ยูเลนแบร์ก (Eulenberg, 1840-1917) ชาวเยอรมันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886

        อัมพาตเป็นพัก ๆ จากโพแตสเซียมในเลือดต่ำพบได้บ่อยกว่าโพแตสเซียมในเลือดสูงหรือปกติ  ในครอบครัว
เหตุพันธุกรรมพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยผู้ป่วยกว่าร้อยละ 60 เริ่มมีอาการก่อนอายุ 16 ปี และมีอาการบ่อยมาก
ในช่วงอายุ 20 ถึง 35 ปีแล้วเป็นห่างลงจนหายไปเองได้  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาการแอนเดอร์เซน-ทาวิล
(Andersen-Tawil Syndrome) ที่ผู้ป่วยนอกจากจะมีอาการกล้ามเนื้อลายอ่อนแรงแล้วผู้ป่วยยังมีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อหัวใจโดยหัวใจเต้นผิดจังหวะและผู้ป่วยมีลักษณะที่ใบหน้าผิดปกติ

        HypoKPP ในผู้ป่วยไทยที่สำคัญและควรทราบก็คือ ชนิดที่พบในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
(Thyrotoxic Periodic Paralysis, TPP) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต distal renal tubular acidosis (dRTA) และ
ที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous) โดยผู้ป่วยไม่ได้กินยาขับปัสสาวะที่ทำให้ K+ ในเลือดต่ำ  ไม่มีประวัติกินยา เช่น
carbenoxolone ที่ใช้รักษาลดกรดในกระเพาะหรือปัจจุบันใช้บำรุงสมอง (nootropic effect) และยาสมุนไพร
ชะเอมเทศ (Liquorice extract) เป็นต้น

        ผู้ป่วย TPP เป็นผู้ชายมากกว่าหญิง 10 เท่าอายุมักจะอยู่ระหว่าง 20-40 ปี  ส่วนผู้ป่วย PP จาก dRTA
เป็นหญิงมากกว่าชาย 3 เท่าส่วนใหญ่มาจากอีสานและอายุสูงกว่า  ผู้ป่วย TPP อาการจะเป็นปกติเมื่อได้รับ
การรักษาหายจากไทรอยด์เป็นพิษ  TPP พบในคนญี่ปุ่น จีน ไทยและชาติที่มีเชื้อสายมงโกลมากกว่าฝรั่ง 10 เท่า 
ผู้เขียนเคยพบผู้ป่วยชายไทยจีนอายุ 28 ปีมีอัมพาตแขนขาและกล้ามเนื้อหายใจล้มต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
อาการเกิดขึ้นตอนตื่นนอนเช้า แต่รีเฟล็กซ์เอ็นลึกที่ข้อศอกและเข่าทั้งสองข้างยังมีอยู่ทำให้วินิจฉัยได้จึงรีบตรวจ
ระดับโพแตสเซียมในเลือดพบว่าต่ำ (1.9 mEq/L)  ให้โพแตสเซียมอาการดีขึ้นจนออกจากเครื่องช่วยหายใจได้
ภายใน 6 ชั่วโมง !  ตรวจไทรอยด์ผู้ป่วยปกติ  ผู้ป่วยสบายดีตลอดและไม่มีอาการอีกเลย  ตรวจสุดท้ายเมื่ออายุ 72 ปี !

        ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันแล้วว่า hypoKPP และ hyperKPP มีความผิดปกติที่ช่องทาง (channel) โซเดียมหรือแคลเซียมที่เซลล์กล้ามเนื้อที่เรียก channelopathy โดย hyperKPP เช่นโรคแกมสตอร์พมีช่องโซเดียมผิดปกติ
ในขณะที่ hypoKPP ความผิดปกติอยู่ที่ช่องแคลเซียมหรือโพแตสเซียม  รองศาสตราจารย์นายแพทย์บรรยง
ภักดีกิจเจริญ และคณะที่หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รามาธิบดี ได้ศึกษาและรายงานเรื่องนี้ไว้ 
ส่วนเรื่อง TPP รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลยา จงเจริญประเสริฐ และคณะที่หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รามาธิบดี เช่นกัน  ทำการศึกษาทางพันธุกรรมและได้รายงานไว้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

แนะนำเอกสาร
1)  Wikipedia.  (2013).  Sir Humphrey Davy.

2)  Halperin ML, Kamei KS.  (1998).  Potassium.  Lancet.  352 : 135-140.

3)  Poskanzer DC, Kerr DNS.  (1961).  A third type of periodic paralysis with normokalemia and
     favorable response to sodium chloride.  Am J Med.  31 : 328-342.

4)  Song YW, Kim SJ, Heo TH, et al.  (2012).  Normokalemic periodic paralysis is not a distinct
     disease.  Muscle & Nerve.  46 : 908-913.

5)  Gàmstorp I.  (1956).  Adynamia episodica hereditaria.  Acta pediat (Uppsala).  (Suppl) 108 : 1.

6)  McArdle B.  (1974).  Metabolic and endocrine myopathies.  In: Disorders of Voluntary Muscle
     3rd edition.  Ed. JN Walton.  London: Churchill Livingstone.  pp. 726-759.

7)  Vejjajiva A.  (1973).  Neurology in Thailand.  In: Tropical Neurology.  Ed. Spillane JD. 
     Oxford: Oxford University Press.  Pp. 335-352.

8)  อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ.  (2544).  เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วยเล่ม 1.  บทที่ 20  อัมพาตตอนตื่นนอนเช้า.
     หน้า 167-179.

9)  Phakdeekitcharoen B, Ruangraksa C, Radinahamed P.  (2004).  Hypokalaemia and paralysis in
     the Thai population.  Nephrol Dial Transplant.  19 : 2013-2018.

10) Jongjaroenprasert W, Chanprasertyotin S, Butadej S, et al.  (2007).  Association of genetic variants
      in GABRA 3 gene and thyrotoxic hypokalaemic periodic paralysis in Thai population. 
      Clin Endocrinol (Oxf).  68 : 646-651.

11) Jongjaroenprasert W, Phusantisampan T, Mahasirimongkol S, et al.  (2012).  A genome-wide
      association study identifies novel susceptibility genetic variations for thyrotoxic hypokalemic
      periodic paralysis.  J Hum Genet.  57 : 301-304.
  

 


 

 

[ back ]